close
e-Journal Details
Title: Taḥqīqāt-i ̒ulūm-i chūb va kāghaz̠-i Īrān (Online)
Alternative: Taḥqīqāt-i ̒ulūm-i chūb va kāghaz̠-i Īrān
ISSN: 2383-112X
 
Availability: ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources
 
from 2014