close
e-Journal Details
Title: Zabānšināsī wa Guyišhā-i Ḫurāsān = Journal of Linguistics & Khorasan Dialects
ISSN: 2008-7233
 
Availability: Elektronische Zeitschriftenbibliothek Free E-Journals
 
from 2009